Πληροφορίες για τον Άρειο Πάγο

Ο άρειος πάγος αποτελεί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας για πολιτικές (διαφορές ιδιωτικού δικαίου) και ποινικές υποθέσεις. Έχει έναν πρόεδρο, έξι αντιπροέδρους και 48 αρεοπαγίτες, η δε Εισαγγελία αυτού έχει έναν εισαγγελέα και οκτώ αντεισαγγελείς.

Κύρια αποστολή του Αρείου Πάγου είναι η ομοιόμορφη και σταθερή εφαρμογή του νόμου την οποία κατορθώνει, ως ακυρωτικό δικαστήριο, με την αναίρεση, έπειτα από σχετική αίτηση των διαδίκων ή του εισαγγελέα (του Αρείου Πάγου), της νομικά εσφαλμένης πολιτικής ή ποινικής απόφασης ή βουλεύματος. Στην περίπτωση των πολιτικών υποθέσεων ο άρειος πάγος, εάν, δεχόμενος τη σχετική αίτηση διαδίκου, αναιρέσει την προσβαλλόμενη απόφαση, δικάζει ο ίδιος κατά κανόνα και κατ’ ουσία την υπόθεση και η απόφασή του λύνει αμετάκλητα τη διαφορά.

Ο αρειος παγος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3810/1957 και του κανονισμού λειτουργίας του για την εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, χωρίζεται σε έξι τμήματα, τέσσερα πολιτικά (Α, Β, Γ και Δ) και δύο ποινικά (Ε και ΣΤ), και στην Ολομέλεια. Σε κάθε τμήμα προεδρεύει αντίστοιχα, κατά τη σειρά της αρχαιότητάς του, ένας από τους έξι αντιπροέδρους, ενώ συμμετέχουν σε αυτό αρεοπαγίτες που ορίζονται για όλο το δικαστικό έτος από τον πρόεδρο, ο οποίος περιστασιακά μπορεί να προεδρεύσει σ’ οποιοδήποτε τμήμα. Για τη νομική συγκρότηση του τμήματος χρειάζεται η συμμετοχή πέντε μελών του Αρείου Πάγου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, καθώς και η παρουσία του εισαγγελέα και του γραμματέα. Η ολομέλεια προεδρεύεται από τον πρόεδρο και για τη νόμιμη συγκρότησή της χρειάζεται η συμμετοχή όλων των μελών του Αρείου Πάγου και η παρουσία του εισαγγελέα και του γραμματέα. Σε περίπτωση όμως νομικών κωλυμάτων συγκροτείται και με μικρότερο αριθμό μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από ένδεκα. Ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους, ο εισαγγελέας από αντεισαγγελέα, οι δε αντεισαγγελείς από τον νεότερο αρεοπαγίτη.